باتری سانگ یانگ چیرمن
باتری سانگ یانگ رودیوس
باتری سانگ یانگ کایرون
باتری ماشین سانگ یانگ موسو
باتری سانگ یانگ رکستون
باتری کیا سورنتو